TNTT Anrê Dũng Lạc

TNTT Anrê Dũng Lạc

Ban Chấp Hành Đoàn 2016-2019

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Miền Trung Đông Hoa Kỳ
Đoàn Anrê Dũng Lạc - Tổng Giáo Phận Hoa Thịnh Đốn

  Cha Tuyên Úy - Lm. Phaolô Trần Xuân Tâm
  Email: paulpierretam@yahoo.com
  Phone: 301-622-4895

  Đoàn Trưởng - Tr. Phanxicô Phan Quốc Việt
  Email: vietphan1986@gmail.com
  Phone: 301-906-6344

  Đoàn Phó Quản Trị - Tr. Maria Hoàng Mai Anh
  Email: maianh1808@gmail.com
  Phone: 240-460-8687

  Đoàn Phó Nghiên Huấn - Tôma Dương Hữu Đức 
  Email: duongh.duc@gmail.com
  Phone: 240-328-8383

  Thư Ký - Tr. Anna Nguyễn Kim Ngân Katie
  Email: katie.nguyen0106@gmail.com
  Phone: 301-421-2943

  Thủ Qũy - Tr. Anastasia Lê Thùy Vân Julliann
  Email: j.thuyvan.le@gmail.com
  Phone: 240-543-4293

  Ngành Trưởng Ấu Nhi - Tr. Cecilia Phạm Mandy
  Email: mandypham94@yahoo.com
  Phone: 240-281-2624

  Ngành Trưởng Thiếu Nhi - Tr. Têrêsa Hoàng Mai Thi
  Email: thihoang14@gmail.com
  Phone: 202-766-4199

  Ngành Trưởng Nghĩa Sĩ - Tr. Christina Đặng
  Email:
  Phone:

  Ngành Trưởng Hiệp Sĩ - Tr. Phêrô Phan Quốc Định
  Email: dinhqphan@gmail.com
  Phone: 301-219-1414

Come and Visit!

We always welcome everyone, new and old members, please come and check us out every Sunday from 9AM-11AM in the church basement.

11812 New Hampshire Ave. 
Silver Spring, MD 20904

Get Directions